www.aoh.org.uk

Textiles

Kim Thittichai

Lady Lazarus

Mary’s Lamb

Carrie Donohoe

Sue Davies

Sylvia Lynton

Wendy Dolan